کاملا موافقم . ولاگینگ در ایران کم کم داره جا می افته . عزیزانی که دوست دارند به شهرت از راه درست دست پیدا کنند روی ولاگ و ولاگینگ خیلی فکر کنید