زمان بندی قبل و بعد از فعالیت روزانه خاصه مطالب تخصصی مناسب تر است و آخر شب برای مطالب فان و ترجیحآ فانتزی تخصص مربوطه مخاطبین ، سرافراز باشید استاد