با سلام
گفته های بسیار زیبای است اما حقیقت موجود خیلی متفاوته.بعضی از کسب و کار ها ماهیتی متفاوت دارند. کسب و کار بنده به ساختمان بستگی داره ازاونجا که مسکن در رکود بسر میبره تمام راهها تقریبا به بن بست می رسد.